מסלולי מוסמך
כללי
החוגים ודרישותיהם
תחומי מחקר בפקולטה
סדרי ההרשמה
לימודי השלמה
לימודי הכנה למוסמך
לימודים במסלול המחקרי
לימודים במסלול הלא מחקרי
קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור"
לימודים במסלול המחקרי
תנאי קבלה | דרישות החוגים ותנאי מעבר | מדריך לעבודת גמר | תוכנית הלימודים | סמינר | עבודת גמר | בחינת גמר | משך הלימודים | זכאות לתואר וציון סופי

40.1.2.1 תנאי הקבלה
כללי: קבלה ללימודי המוסמך טעונה אישור חוג הלימודים אליו התלמיד מבקש להתקבל. יובאו בחשבון מספר המקומות במעבדות, מספר המורים היכולים להדריך בביצוע עבודות גמר, והאפשרות לבצע עבודת גמר. מועמדים לתואר מוסמך נדרשים להציג כחלק ממסמכיהם אישור על פטור ברמה אוניברסיטאית מלימודי אנגלית. הקבלה לרוב החוגים מותנית במציאת מדריך לעבודת גמר לפני ההרשמה ל"מוסמך".

א) ללימודי "מוסמך" יוכל להגיש מועמדות:
1) "בוגר במדעי החקלאות", או "בוגר במדעי התזונה", המעוניין להתקבל לאחד החוגים: גידולי שדה וירקות (713); מטעים וצמחי נוי (714); אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715); מדעי הקרקע והמים (716); גנטיקה והשבחה (721); ביוכימיה ',תזונה ומדעי המזון (723); מדעי הצמח בחקלאות (724); איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (728) וציונו הסופי הוא 80 לפחות ומצא מדריך לעבודת הגמר.

2) "בוגר במדעי החקלאות", המעוניין להתקבל לחוג: כלכלת סביבה וניהול (717) וציונו הסופי הוא 80 לפחות.
3) "בוגר במדעי החקלאות", המעוניין להתקבל לחוג: מדעי בעלי חיים ווטרינריה (735); וציונו הסופי הוא 80 לפחות ומצא מדריך לעבודת הגמר.
4) "בוגר" במגמת לימוד מתאימה אחרת (שהוכרה בתור שכזו ע"י ו' ההוראה), ועומד בתנאים הנ"ל להגשת מועמדות ללימודי מוסמך.
5) ללימודי מוסמך בביוטכנולוגיה ראה סעיף 60.0.

הערות:
תלמיד יוכל לעבור במהלך לימודיו, למסלול הלא-מחקרי אם יעמוד בתנאי הקבלה למסלול זה.
"בוגר" הפקולטה, שלא השיג את הציון הנדרש, יוכל להגיש מועמדות ללימודי "מוסמך"/"הכנה למוסמך", אם ישיג את הציון הנדרש ע"י שיפור ציון ה"בוגר" שלו. ניתן לשפר את ציון ה"בוגר" רק במסגרת 5 השנים המותרות לסיום החובות לתואר "בוגר". הציונים שישיג לא ישנו את אישור הלימודים והציונים המקורי שלו בלימודי ה"בוגר", וישמשו רק לצורך הקבלה ל"מוסמך"/"הכנה למוסמך". ה"בוגר" יפנה בקשה לו' ההוראה וזו תקבע את התוכנית המפורטת. הלימודים יהיו במסגרת המדור ללימודי חוץ.
עמידה בציון סף להגשת מועמדות איננה מבטיחה קבלה אוטומטית.

ב) ללימודי "מוסמך על תנאי" יוכל להגיש מועמדות:
תלמיד לתואר "בוגר" בפקולטה לחקלאות, שסיים השתתפותו בכל הקורסים הנדרשים לתואר, ניגש למבחנים אך בעת הרשמתו חסרים לו ציונים, שסך הנ"ז שלהם הוא 30 לכל היותר (24 נ"ז לתלמידי חוג 717), והציון הממוצע בקורסים שסיים הוא 80 לפחות . תלמיד שמתקבל על תנאי לסמסטר ב' חייב לגשת לבחינות מועד א' של קורסי סמסטר א'. עליו להיות זכאי ל"בוגר", לא יאוחר מיום תחילת שנת הלימודים העוקבת. התלמיד רשאי להיות במעמד זה סמסטר אחד.
בכל מיקרה: כדי להתקבל ללימודי "מוסמך", עליו לעמוד בתנאי הקבלה כאמור בסעיף א' לעיל.

ג) לימודי השלמה - אם התקבלת בהתאם לסעיפים א' ו-ב' של תנאי הקבלה (40.1.2.1), ואתה מבקש להתמחות בחוג שונה מזה שהתמחית בו בלימודי ה"בוגר", או שחלפו יותר מ-5 שנים מאז זכאותך לתואר "בוגר" תידרש, אם יהיה צורך, להשלים נ"ז מלימודי ה"בוגר" בפקולטה לחקלאות, כפי שייקבעו ע"י ו' הלימודים. השלמות אלו יהיו במיכסה של 30 נ"ז לכל היותר. (במיקרים מיוחדים תוכל ו' הלימודים להמליץ בפני ו' ההוראה על מיכסה גדולה יותר). ההשלמות לא תוכללנה במכסת נ"ז לתואר, והציונים בהן לא יוכללו בציון הסופי לתואר (ציון מעבר בקורסי השלמה הוא 60).
מועמדים לשנת השלמה, שאין להם פטור אוניברסיטאי מאנגלית, יוכלו להגיע לרמה זו במהלך שנת ההשלמה. הם לא יוכלו להתקבל למוסמך אם לא ישיגו את הפטור.
ד) ללימודי "הכנה למוסמך" יוכל להגיש מועמדות:
"בוגר" כאמור בסעיף א' לעיל, שציונו הסופי בלימודי ה"בוגר" הוא בתחום 5 הנקודות מתחת לציון הנדרש (בין 75-80).
תוכנית לימודי ההכנה תוכן ע"י ועדת הלימודים, ותהיה בהיקף שבין 30-15 נ"ז, וזאת מקורסי "בוגר" (למעט קורסי חובה של שנה א') כמפורט להלן. מועמד שיתקבל ללימודי הכנה, יוכל להציג מועמדותו ללימודי "מוסמך", רק לאחר שישלים את כל לימודי ההכנה, וישיג בהם ציון ממוצע 80 לפחות.
משך לימודי הכנה למוסמך מוגבלים לשנה.
לימודי ההכנה לא יהוו חלק מתוכנית הלימודים ל"מוסמך".
מועמדים ללימודי הכנה, שאין להם פטור אוניברסיטאי מאנגלית, יוכלו להגיע לרמה זו במהלך שנת ההכנה. הם לא יוכלו להתקבל למוסמך אם לא ישיגו את הפטור.


להלן רשימת הקורסים מתוכם יבחרו קורסי הכנה למוסמך בחוגים:

לתלמידי החוגים 717, 735, לפי החלטת ועדת הלימודים של החוג.