מסלולי מוסמך
כללי
החוגים ודרישותיהם
תחומי מחקר בפקולטה
סדרי ההרשמה
לימודי השלמה
לימודי הכנה למוסמך
לימודים במסלול המחקרי
לימודים במסלול הלא מחקרי
קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור"
לימודים במסלול הלא מחקרי
תנאי קבלה | דרישות החוגים ותנאי מעבר | חונך | תוכניות הלימודים | סמינר | עבודת גמר עיונית | בחינת גמר | משך הלימודים | זכאות לתואר

40.1.3.1 תנאי הקבלה
כללי: קבלה ללימודי המוסמך הלא-מחקרי טעונה אישור חוג הלימודים אליו התלמיד מבקש להתקבל.
המועמדים נדרשים להציג כחלק ממסמכיהם אישור על פטור ברמה אוניברסיטאית מלימודי אנגלית.
הקבלה לרוב החוגים מותנית במציאת מדריך "חונך" לפני ההרשמה ל"מוסמך".

א) כאמור בסעיפים א' ו-ב' במסלול המחקרי, וכן יתווספו התנאים הבאים (שאינם חלים על המועמדים לחוג 712,717,722):
ב) למועמד ניסיון מעשי של 4 שנים לפחות (למעט חוגים 712,717,722 בהם לא נדרש ניסיון מעשי מוקדם) - לאחר קבלת התואר "בוגר" - בתחום התמחות מקצועי רלוונטי.
ג) ועדת קבלה בהרכב יו"ר ועדת ההוראה וראש החוג המיועד ללימודים תיקבע את התאמתו של המועמד בהתבסס על הרקע המקצועי שלו.
הערה: בחוג 712 מספר המתקבלים הינו מוגבל.
ד) השלמות: ועדת הלימודים של החוג רשאית לחייב את התלמיד בלימודי השלמה, בהקף שלא יעלה על 30 נ"ז. ההשלמות לא תוכללנה במסגרת נ"ז לתואר, והציונים בהן לא יוכללו בממוצע הסופי לתואר.