מסלולי מוסמך
כללי
החוגים ודרישותיהם
סדרי ההרשמה
לימודי השלמה
לימודי הכנה למוסמך
לימודים במסלול המחקרי
לימודים במסלול הלא מחקרי
קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור"
קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור"
תלמיד העומד בקריטריונים הבאים יוכל להגיש בקשה לעבור למסלול הישיר

א. ממוצע 85 לפחות בלימודי הבוגר.
ב. השלים את תכנית לימודי המוסמך בהיקף הנדרש , בציון ממוצע של 85 לפחות ובמהלך ארבעה סמסטרים מתחילת לימודיו.

הבקשה תוגש לתא המוסמך במזכירות הוראה ותלמידים ותכלול את המסמכים הבאים:
א. המלצה מפורטת של המדריך
ב. חיבור שהכין התלמיד בעצמו (ראה קריטריונים להערכת הבקשה בהמשך). החיבור יכלול את הפרקים הבאים:
- הצגה, ניתוח וסיכום של עבודת המוסמך
- הצעת מחקר ראשונית לעבודת הדוקטורט (כיווני המחקר ומטרותיו)
- רשימת ספרות
החיבור ייכתב בפורמט לעבודות מוסמך המפורט בשנתון ויוגש בחמישה עותקים. היקפו של החיבור לא יעלה על 15 עמודים (הכוללים גם את רשימת הספרות, איורים ונספחים למיניהם).
המועד האחרון להגשת הבקשה הוא 31 ביולי שלאחר הסמסטר הרביעיי ללימודיו. למי שהתחיל בסמסטר א' או 28.2 למי שהתחיל בסמסטר ב'.
הבקשה תיבדק על ידי ועדה בהרכב סגן הדיקן לעינייני הוראה של הפקולטה, יו"ר הועדה התחומית,שני נציגי הפקולטה במליאת הרשות לתלמידי מחקר ויו"ר החוג שאליו רשום התלמיד. במקרה הצורך ולפי שיקוליה, רשאית הועדה לבקש חוות דעת נוספות על הבקשה. החלטת הועדה תתבסס על הישגיו האקדמיים של התלמיד, והערכת איכות הבקשה על כל מרכיביה (איכות והיקף המחקר שבוצע במסגרת המוסמך, יכולות התלמיד בכתיבה מדעית, ובשלותו המדעית הבאה לידי ביטוי בתכנית המחקר להמשך).
במקרה הצורך ולפי שיקוליה, רשאית הוועדה לבקש חוות דעת נוספת על הבקשה.החלטת הוועדה תתבסס על הישגיו האקדמיים של התלמיד והערכת איכות הבקשה על כל מרכיביה (איכות והיקף המחקר שבוצע במסגרת המוסמך, יכולות התלמיד בכתיבה מדעית, ובשלותו המדעית הבאה לידי ביטוי בתכנית המחקר להמשך). במידה ולא תהיה תמימות דעים בוועדה באשר לאישור בקשת התלמיד, הוא יוזמן להופיע בפניה להציג את עבודתו והתכנית לדוקטורט לפני הדיון הסופי בעינינו. הוועדה תיתן את החלטתה תוך חודש מהגשת הבקשה.

הענקת תואר "מוסמך" במסלול הישיר לתואר דוקטור

קיימת אפשרות להעניק תואר "מוסמך" ללא ציון במהלך המסלול הישיר לתואר דוקטור לתלמידים אשר יעמדו בתנאים הבאים:
1. התלמיד סיים בציון 85 לפחות את כל הקורסים והמבחנים בלימודי מוסמך.
2. התלמיד סיים בציון 75 לפחות את כל הקורסים והמבחנים בלימודי ההשלמה לתואר דוקטור.
3. התלמיד הגיש את תוכנית המחקר לעבודת הדוקטור ואת ההצעה לועדת המלווה.
4. הוגש דו"ח הועדה המלווה ואושרה קבלת התלמיד לשלב ב'.

בתעודת המוסמך יצויין כי התואר הינו במסגרת הלימודים ב"מסלול הישיר לתואר דוקטור".
התואר יהיה ללא ציון ממוצע סופי. תאריך הזכאות יהיה תאריך הקבלה לשלב ב' או תאריך הציון האחרון של לימודי ההשלמה (המאוחר שבניהם).
תלמידים המעוניינים בתואר זה ועומדים בתנאים לעיל יפנו במזכירות לע"ה לרכזת לימודים מתקדמים.