שירותים בפקולטה
שירותים אוניברסיטאיים
שירותים בפקולטה
1 המזכירות לענייני הוראה ותלמידים
המזכירות לענייני הוראה ותלמידים (להלן - המזכירות) היא יחידה מנהלית העוסקת בתכנון ובהפעלה של מערכת הלימודים על היבטיה השונים, בהתאם להנחיות של ועדת ההוראה ושל גורמים מוסמכים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה.
עיקר עיסוקיה הם: הכנת השנתון; תכנון מערכת השעות והפעלתה; תכנון לוח הבחינות והפעלתו; מעקב מסירת ציונים, דיווחם ופרסומים; מעקב אחר תהליך הקבלה; טיפול במתקבלים; ארגון הייעוץ ורישום הלימודים; הענקת זיכויים; טיפול בבקשות ובעררים; בדיקת המצב האקדמי של התלמיד; קביעת הזכאות לתואר, והענקת התעודות; ריכוז עבודתן של מועצת הפקולטה ושל ו' ההוראה; הנפקת אישורים; דחיית שרות מילואים, חשבונות סטודנטים.

כתובת המזכירות לענייני הוראה ותלמידים:
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, ע"ש רוברט ה. סמית ת"ד 12, רחובות 76100. טל' 08-9489190/345/507/948. לתלמידי "הכנה למוסמך", "מוסמך", ו"דוקטור": טל' 08-9489189. פקס: 08-9470805.
כתובת אתר המזכירות באינטרנט - http://limudim.agri.huji.ac.il
בהתכתבות עם המזכירות יש להקפיד על כל פרט מזהה:
שם משפחה, שם פרטי, מס' תלמיד, מס' טלפון, וכתובת מעודכנת כולל מיקוד, וכן תכובת דואר אלקטרוני.
על התלמיד לעדכן פרטים אישיים, כמו שם וכתובת באמצעות:
אתר האינטרנט האוניברסיטאי http://www.huji.ac.il

קבלת קהל
תלמיד הבא לקבל שירות במזכירות, יציג, אם יידרש לכך, "כרטיס סטודנט" תקף.
יש להישמע להוראות העובדים ולהתנהג בנימוס, ואין לגעת ברכוש המזכירות ללא רשות אחד העובדים.

שעות קבלת קהל
ימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:00 ובין 13:00-15:00.
בשבוע הראשון של כל סמסטר - בין השעות 8.30-12:00 ובין 13:00-15:00.
בשעות אחרות על סמך תאום טלפוני מוקדם.
רצוי לפנות בשעות הקבלה בלבד (בשעות אחה"צ רצוי לתאם מראש).
בטלפון רצוי לפנות בין השעות 8.30-10:00, 12:00-13:00.
אין קבלת קהל בזמנים שהמוסד סגור (בימי שישי, בערבי חג, בחול המועד סוכות ופסח), וכן בימים מסוימים בהתאם לפרסום.
נא לפנות בשעות הקבלה, ורק בעניינים פרטיים. בענייני קבוצות - רק באמצעות אגודת הסטודנטים.
תלמיד הנתקל בשירות לקוי במזכירות - יודיע על-כך בכתב למנהלת היחידה, כדי שהעניין ייבדק ויטופל.

הפצת מידע
דוא"ל - הודעות דחופות נשלחות לתלמידים באמצעות כתובת הדוא"ל שמסרו לרשויות האוניברסיטה.
לוח מודעות של המזכירות נמצא באתר הפקולטה http://www.agri.huji.ac.il ושם הודעות לתלמידים, או בשנתון http://limudim.agri.huji.ac.il/board.html ושם לוח מודעות.
על גבי לוח זה מתפרסמים מועדי הבחינות, שינויים במערכת השעות והודעות שוטפות אחרות.
לוח מודעות על צריף המזכירות, משמש בעיקר לתשובות ולת"מ ולהודעות על אודות מלגות.
אחריותו של כל תלמיד לעדכן את כתובת הדוא"ל ולהכנס פעם ביום לקבל הודעות.
כדי למנוע אי נעימויות ואי הבנות יש לעקוב בקביעות אחר הפרסומים על גבי לוחות המודעות.

דואר
בדלת משרד המזכירות יש אשנב לדברי דואר, המיועד לפניות בכתב אל המזכירות או אל ו' ההוראה, כשאין קבלת קהל, וכשהמשרד סגור.
מתן אישורי לימודים ותעודות - ראה בפרק נוהלי הוראה ולימודים סעיפים 14,15

2 פניות לועדת ההוראה
בקשה/תלונה/ערר בענייני לימודים על התלמיד להפנות בכתב באמצעות טופס מתאים המצוי במזכירות או באתר של הפקולטה: http://limudim.agri.huji.ac.il/general_8.html . כ"כ יוכל התלמיד לבקש - באמצעות המזכירות - פגישה עם יו"ר ו' ההוראה, אך גם אז עליו לפרט את עניינו בטופס כנ"ל. פניות קבוצתיות - רק באמצעות אגודת הסטודנטים.

3 שרות מילואים
תלמיד בוגר הנקרא לשירות מילואים ליותר מ-6 ימים בזמן הלימודים ו/או הבחינות, רשאי להגיש בקשה לקיצור או לדחיית השרות עד 30 יום לפני מועד ההתייצבות. את הבקשה בעותק אחד יש למלא בקפדנות ולהחתים במזכירות הפקולטה, לצרף תצלום של צו הקריאה ולהגיש לגב' נעמי פז במזכירות טל' 08-9489190. תשובות ניתנות טלפונית. לאחר השחרור משרות מילואים פעיל על התלמיד לדאוג לצילום של ספח האישור על שרות מילואים פעיל ולהציגו עם המקור במזכירות לפני מסירתו למוסד לביטוח לאומי. כדי להבטיח טיפול יעיל בבקשתו, עליו להירשם עם תחילת לימודיו במערכת הרישום של צה"ל כסטודנט, וזאת באמצעות היחידה בה התלמיד משרת.
מודם סלולרי לתלמידים המשרתים במילואים - סטודנט בפקולטה הנקרא לשרות מילואים רשאי לשאול מודם סלולרי למשך כל תקופת המילואים. המודמים ניתנים להשאלה בספריה.

שים-לב!
תלמיד המתכוון להמשיך לימודים בפקולטה לאחר ה"בוגר", יבדוק מראש את תוכנית הלימודים של התחום בו הנו מתכוון להמשיך (מוסמך; רפואה וטרינרית; מסלול ישיר לדוקטורט). בדיקה כזו עשויה להשפיע על תוכנית לימודי ה"בוגר".
ככלל, תוכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא זו המפורסמת בשנתון של השנה בה התחיל את לימודיו.
על התלמיד לשמור העתק מאושר של כל פניה שלו, כמו גם כל מסמך הקשור במישרין או בעקיפין ללימודיו.
כל הסדר - ואין זה משנה בין מי למי - הוא בר-תוקף, רק אם נעשה בכתב, ובהתאם לנהלים ולתקנות.
האחריות על חריגה מהתקנות, שלא באישור ו' ההוראה/המזכירות, חלה עליו, גם אם התלמיד מציג אישור מורה/יועץ/ראש חוג/מנהל בית-ספר/פקיד.
שימוש בטופס לא מתאים, שימוש לא נכון בטופס, הצגה לא ברורה או מרושלת של הבקשה עלולים לגרום אי-טיפול בו. התוצאות לכך הן באחריות התלמיד בלבד.
המסמכים הנוגעים ללימודים בפקולטה יישמרו רק במשך 5 שנים מאז הזכאות של התלמיד לתואר/תעודה, או לאחר הפסקת לימודים.